Anthony D'Agnillo

Righty - backhand

Anthony's friends

Alex Sunderlik Michigan, USA
Brad Fuelling Michigan, USA
Bronek Gorski Michigan, USA
dale massengill Michigan, USA
John Scholti Michigan, USA
Mark Lash Michigan, USA
Nick Young Michigan, USA
Shane Wyatt Massachusetts, USA